Happy Birthday
 
Happy Anniversary
June Birthdays:
 
Bob Adler – June 2
Manley Rogers – June 5
Mickey Sirota – June 8
Tiffany Nemec – June 8
Larry Theye – June 10
Sue Beemer – June 21
Beth Sterner – June 26
 
Rotary Anniversaries – June
 
Steve Norman – 7 years
Ed Williams – 18 years
Reyn Ritchie – 23 years
Janet Weaver – 25 years